Göm meny

TSKS21 Signaler, information och bilder

Kursprogram våren 2017

Examination

Examinationen består av två delar som rapporteras separat till LADOK:

 • TEN1 (6 hp), som är en traditionell skriftlig tenta. Den berör alla kursdelarna utom bildbehandling.
 • LAB1 (2 hp), som består av fyra laborationer. Den berör alla kursdelarna utom informationsteori.
5.1 Skriftlig tenta (TEN1)

Denna skriftliga tenta består av problem från de fyra kursdelarna. Den kan också innehålla frågor kring dessa kursdelar. Den examinerar följande kursmål.

 • analysera en given passiv elektrisk krets med avseende på likströms- och växelströmsegenskaper.
 • bestämma utsignalen från såväl tidskontinuerliga som tidsdiskreta stabila LTI-system givet beskrivning av insignal och system, i tidsdomänen, såväl som i frekvensdomänen.
 • förstå och tillämpa samplingsteoremet.
 • beskriva de fundamentala gränserna för kompression och överföring av signaler och information, genomföra enklare beräkningar som relaterar till dessa, samt förstå hur dessa kopplar till den fysikaliska verkligheten.
 • beskriva och uppvisa ingenjörsmässig förståelse för grundprinciperna för tekniker för informationslagring och överföring som används i praktiken.
 • beskriva 2D kontinuerliga och diskreta signaler i spatialdomänen, sampling, faltning och vanligaste kärnor.
 • tolka resultatet av en 2D fouriertransform av en bild, såsom att förstå vad en spatiell frekvens innebär / tolkning av vanligaste filter.
 • beskriva grundläggande geometriska bildtransformationer och färgmodeller.

Antalet uppgifter kan variera från tenta till tenta, och de olika uppgifterna kan ge olika många poäng. Totalt kan tentan ge 50 poäng. Betygsgränser:

 • Betyg 3: 22 poäng
 • Betyg 4: 30 poäng
 • Betyg 5: 38 poäng

Detta betyg blir också kursens slutbetyg då både tenta och laborationer är godkända.

5.2 Laborationer (LAB1)

Laborationerna baseras på lab-PM som kommer att göras tillgängliga via kurswebben inför varje laboration. Laborationerna examinerar specifikt följande kursmål:

 • med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, redogöra för sambanden mellan olika begrepp i kursen.

Vidare berör laborationerna även följande kursmål:

 • analysera en given passiv elektrisk krets med avseende på likströms- och växelströmsegenskaper.
 • bestämma utsignalen från såväl tidskontinuerliga som tidsdiskreta stabila LTI-system givet beskrivning av insignal och system, i tidsdomänen, såväl som i frekvensdomänen.
 • förstå och tillämpa samplingsteoremet.
 • beskriva 2D kontinuerliga och diskreta signaler i spatialdomänen, sampling, faltning och vanligaste kärnor.
 • tolka resultatet av en 2D fouriertransform av en bild, såsom att förstå vad en spatiell frekvens innebär / tolkning av vanligaste filter.
 • beskriva grundläggande geometriska bildtransformationer och färgmodeller.

De fyra laborationerna har följande rubriker:

 • Lab 1: Komponenter
 • Lab 2: Digitalisering
 • Lab 3: Färgbilder
 • Lab 4: Gråskalebilder

Laborationerna görs normalt i par på schemalagda labtillfällen. Labanmälan kommer att kunna göras via kurswebben. Godkännande sker i labsal av labassistent. När alla fyra laboratinerna är godkända, så rapporteras labmomentet in i Ladok.

För närmare instruktioner, se lab-PM. Lab-PM kommer att kunna hämtas via kurwebben. De ska normalt göras tillgängliga senast en vecka innan respektive laboration. Varje student ska ha med sig ett utskrivet exemplar av lab-PM till labsalen.

Notera att det finns förberedelseuppgifter till laborationerna. De ska göras innan respektive laboration. Sedan är det alltid en förberedelseuppgift att läsa igenom lab-PM, så att du vet vad som ska göras under laborationen.


Sidansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2017 01 12   16:17