Göm meny

<Missing data>

Presentation

Som doktorand på avdelningen Kommunikationssystem är mitt forskningsintresse massiv MIMO – en trådlös transmissionsteknik som använder uppställningar av hundratals antenner för att sända information till flera användare samtidigt och över samma frekvens. Denna teknik kommer potentiellt att kunna öka datatakten hos framtida kommunikationssystem, och samtidigt göra dem mer miljövänliga genom att minska deras strömförbrukning.

Jag undersöker tekniker för lågtoppvärdesförkodning, vilka är metoder för att göra signalerna mer hårdvaruvänliga. Sådana förkodningsmetoder skulle kunna göra massiv MIMO enklare att implementera och sänka strömförbrukningen hos framtida basstationer ytterligare.

Följande kurser har jag undervisat eller undervisar jag i: CDIO kursen, Signalteori och Signaler, information och kommunikation.

Aktuellt

Den 2 september, 2016, försvarade jag min licentiatavhandling Om massiv-MIMO-basstationer med enkel hårdvara. Vänligen kontakta mig för ett exemplar av avhandlingen om intresse föreligger. Den finns även tillgänglig på universitetsbibiloteket.

Om Du vill skriva ett examensarbete inom massiv MIMO, så har jag ett par idéer som jag skulle vilja testa. Kontakta mig!

Besök gärna vår nya blogg och läs mer om massiv MIMO.

Massiv MIMO på svenska

När forskning inom nya områden bedrivs, stöter man ofta på nya begrepp och fenomen som ännu saknar etablerad nomenklatur. För att underlätta eventuell diskurs inom massiv MIMO, presenterar jag nedan en tabell över de svenska massiv-MIMO-termer som jag använder. Om inte annat, kan den användas för att tolka mina skrifter. Dessa termer är (ännu) inte etablerade, åsikter och förslag på förbättringar tas därför gärna emot via mejl.

Term Definition Engelsk motsvarighet Kinesisk motsvarighet
antennförstärkning förhållandet mellan den utsända effekten från en riktantenn och från en enda rundstrålande antenn när den mottagna effekten i båda fallen är densamma antenna gain 天線益
enbärartransmission transmission, där data sänds på en bärvåg single-carrier transmission 單載波傳輸
fleranvändarförkodning koordineringen av signalerna som sänds från basstationsantennerna med avsikt att flera användare samtidigt skall ta emot för dem ämnade individuella meddelanden multiuser precoding 多用戶預編碼
fördelaktig utbredning en utbredningsmiljö som tillåter hög rumsmultiplexering favourable propagation 有利傳播
förkodning tekniken att styra en signal från en antennuppställning till en eller flera punkter i rummet baserat på kännedom om utbredningsvägen till punkten precoding 預編碼
gruppantenn en samling samarbetande, individuellt styrbara antenner antenna array 天線陣列
gruppantennsförstärkning förhållandet mellan den utsända effekten från en uppställning av antenner och från en enda antenn när den mottagna effekten i båda fallen är densamma array gain 陣增益
inversförkodning en förkodare som ämnar minimera interanvändarinterferensen zero-forcing precoding 迫零預編碼
kanalförstelning fenomenet att egenskaperna hos en stokastisk kommunikationskanal blir determinisktiska channel hardening 信道固化
kanalkännedom det som är känt om kanalen channel state information 信道狀態信息
konstantenveloppförkodning en förkodare som producerar sändsingaler, vars envelopp är konstanta constant-envelope precoding 恆定包絡預編碼
lobformning tekniken att rikta en signal från en antennuppställning i en eller flera riktningar enbart baserat på antennuppställningens geometri beamforming 波束賦形
lågtoppvärdesförkodning en förkodare som producerar sändsignaler med lågt toppvärde low-PAR precoding 低峯均比預編碼
maximieffektförkodning en förkodare som maximerar den mottagna nyttoeffekten hos varje användare maximum-ratio precoding 最大比預編碼
multiplexeringsvinst antalet dataströmmar som sänds parallellt multiplexing gain 複用增益
pilotkontaminering det fel som uppstår i en pilotbaserad kanalskattning på grund av interferens från andra användare pilot contamination 導頻污染
rak sikt en oblockerad utbredningsväg mellan sändare och mottagare line-of-sight 視距
samordnad förkodning förkodning, där symbolerna förkodas centralt baserat på kännedom om kanalen från alla antenner till alla användare coordinated precoding 協調預編碼
(mottagar-)sammanställning tekniken att plocka upp en signal med en antennuppställning från en eller flera punkter i rummet baserat på kännedom om utbredningsvägen från punkten (receive) combining (接收)合併
skymd sikt en blockerad utbredningsväg mellan sändare och mottagare non-line-of-sight 非視距
spridningspunkt en punkt, ur vilken en infallande signal sprids i alla riktningar scatterer 散射者
toppvärde förhållandet mellan högsta toppen i en signal och signalens medelamplitud peak-to-average ratio, crest factor 峯均比
total takt summan av datatakterna som varje individuell användare betjänas med sum-rate 總信息率
utombandsstrålning energin hos en utsändsignal, vilken kan fångas upp utanför det allokerade frekvensbandet out-of-band radiation 帶外泄露
utspridd förkodning förkodning, där symbolerna förkodas lokalt vid varje antenn baserat på kännedom om kanalen från den lokala antennen till alla användare distributed precoding 分調預編碼

Att använda LaTeX

För att lätt komma igång med LaTeX (och naturligt kunna använda åäö), installera först TexLive för Linux eller MikTex för Windows, installera sedan TexStudio. Öppna denna mall i TexStudio och tryck kompilera.

Publications

errortext = Fel i sidans skriptfil
Traceback (innermost last):
  File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 1300, in runScript
    _execScriptFile(self._pageFiles['py'], self.globals)
  File "/www/commsys/modules/webpage.py", line 648, in _execScriptFile
    execfile(filePath,globalDir)
  File "/www/commsys/top/staff/chrmo74/chrmo74.en.py", line 24, in 
    print webHtml.adjustPublicationsList('/www/commsys/pub/<Okänt användarnamn: lukasID>' % vars(),
KeyError: 'lukasID'


Sidansvarig: Erik G. Larsson
Senast uppdaterad: 2017 10 11   17:19